TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT. PHỤC VỤ NHANH CHÓNG, CHU ĐÁO, CHUYÊN NGHIỆP. CHI PHÍ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Bình Định

          Để tăng cường hiệu quả quản lý và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà trong công tác tổ chức và thực hiện chế định thừa phát lại, đảm bảo tổ chức thực hiện chế định thừa phát lại đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/7/2014 về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý, phối hợp và hỗ trợ việc triển khai thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Lên đầu trang